Sunday, May 28, 2023
© 2020 by Michel Meeuws. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.
  1. Suiker (prikkels, middelen, etc.). Hij tast je smaak aan...
  2. Seks
  3. Spullen (materie)
  4. Social Media (aandacht)
  5. Stories (nieuwe informatie)

Toen de duivel Jezus met zijn 3e verleiding verzocht in de woestijn door al 'zijn' koninkrijken te tonen, toonde hij als het ware de Darkweb van zijn koninkrijk waarin alle 5 verleidingen bij elkaar kwamen met als enige doel: kniel voor mij.

Mensen kunnen raadplegers zijn in dienst van wereldgeesten. Dit betreft de verleiding van kennis die mensen jou schenken maar die jou van de Waarheid afleiden. Het gaat hier niet om de wijsheid van vrienden die jou helpen voor een gezonde richtingbepaling van jouw kompas. Het gaat om de samenwerking tussen wereldgeesten en mensen.

De apostel Paulus schrijft hierover in de Galatenbrief en de Kolossenzenbrief. Gal.4:3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten (NBG). Letterlijk staat er in het Grieks: Zolang wij kinderen zijn blijven wij slaven van de wereldgeesten. Deze tekst kun je koppelen met 1 Kor.13:11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Gal.3:9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Letterlijk staat er in het Grieks: Hoe kun je terugkeren naar de kruipende en smekende wereldgeesten om weer slaaf van hen te worden? Doordat Paulus het woord ptocha gebruikt, krijgen we een extra beeld van deze wereldgeesten, zij kruipen en smeken en verlangen dat je slaaf van hen wordt. Ik krijg dan het beeld van demonen.

We lezen vervolgens in Kol.2:8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel (leeg) bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,… Letterlijk staat er in het Grieks: Lever je zelf niet over aan mensen die door hun leeg bedrog en filosofie, samen met de wereldgeesten, jou als slaaf willen meenemen. Mensen en wereldgeesten kunnen samen werken om jou over te leveren aan kruipende en smekende wereldgeesten. Vandaar dat Paulus zich verbaast over het feit dat er christenen zijn, die ooit de Vader als hoogste Raadpleger aanbaden, en nu opnieuw slaaf zijn geworden van kruipende en smekende wereldgeesten.

Jullie moeten anders zijn, schrijft Paulus in Efe.4:20, jullie hebben immers Jezus leren kennen.